Menu

Vedtægterne

§ 1 - Navn
Foreningens navn er Vanløse Idræts Forening, i forkortelse "VIF" eller "Vanløse IF".

§ 2 - Hjemsted
Foreningens hjemsted er Vanløse Idrætspark, Klitmøllervej 20, 2720 Vanløse.

 

§ 3 - Formål
Foreningens formål er at udbrede kendskab til færdighed i boldspil samt, efter bestyrelsens skøn, anden dermed forbundet idrætslig udfoldelse i Vanløse.

 

§ 4 - Kontraktfodbold

Foreningen kan vælge i relevant omfang at operere med kontraktfodbold ved oprettelse af et kapitalselskab (selskabet), forudsat dette sker i overensstemmelse med selskabslovgivningen samt DBU´s regler herom.

 

Beslutning om stiftelse af selskabet skal forelægges for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 

 

Beslutning om likvidation af selskabet samt overførsel af evt. licenser til/fra dette træffes af foreningens bestyrelse.

 
§5 - Medlemskab

Foreningen optager enhver uberygtet person, for så vidt vedkommendes forhold til andre idrætsforeninger ikke er til hinder herfor, og det må antages, at vedkommende ikke vil modarbejde eller skade foreningens formål eller anseelse.

Der kan optages såvel aktive som passive medlemmer i foreningen. Bestyrelsen fastlægger kontingentstruktur og kontingentstørrelse indenfor de rammer, der fastlægges af generalforsamlingen. Gyldig udmeldelse af foreningen kan kun ske ved skriftlig udmeldelse til kassereren senest fjorten dage før udløbet af en kontingentperiode. Årets kontingentperiode er følgende: 1/1-30/6 og 1/7-31/12.

Såfremt et medlem skønnes at kunne skade klubben, kan vedkommende af bestyrelsen efter forudgående skriftlig advarsel idømmes midlertidig eller permanent eksklusion. Medlemmet kan indbringe eksklusionen for den førstkommende ordinære generalforsamling, forudsat at indbringelsen sker indenfor den frist der gælder for fremsættelse af forslag til generalforsamlingens beslutning. I modsat fald anses eksklusionen for endelig.  

 


§ 6 - Bestyrelsen
Foreningens anliggender varetages af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen og består af 4 til 8 medlemmer. Udtræder et eller flere af bestyrelsesmedlemmerne i valgperioden, kan bestyrelsen efter eget skøn supplere sig med nye medlemmer frem til næste ordinære generalforsamling. Bortset fra formanden, der vælges af generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig blandt de valgte medlemmer efter bestyrelsens egen bestemmelse, idet bestyrelsen dog som minimum skal udpege næstformand og økonomiansvarlig.

 

Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold, og træffer afgørelser i alle sager, hvor andet ikke følger af foreningens vedtægter. Bestyrelsen - eller dens befuldmægtigede - forestår tillige foreningens daglige ledelse under ansvar overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen ansætter trænere til foreningens fodboldhold. Bestyrelsen fastsætter de ansatte træneres arbejds- og ansvarsområde. Bestyrelsesmøder afholdes mindst fire gange årligt, eller når formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Et bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer - hvoraf den ene skal være formand eller næstformand - er til stede.

Afgørelser træffes ved simpel majoritet. Ved lige stemmetal gør formandens, eller i hans fravær næstformandens, stemme udslaget. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og kan om fornødent ansætte lønnet hjælp. Bestyrelsen skal føre protokol over sine bestyrelsesmøder.

 

§ 7 - Sportslige afdelinger
Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningen til enhver tid har en hensigtsmæssig opdeling i sine sportslige afdelinger.

 

Opdelingen i sportslige afdelinger skal tage højde for foreningens medlemssammensætning og skal sikre sportslige udfoldelsesmuligheder for såvel børn som voksne af begge køn.

§8 - Foreningens økonomi
Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være enten formanden eller næstformanden i bestyrelsen. Foreningen kan ved bestyrelsens beslutning herom optage gæld i form af almindelig driftskredit i anerkendt pengeinstitut. Foreningen hæfter med sin samlede formue for en såkaldt driftskredit. Foreningens regnskaber revideres af såvel et registreret eller statsautoriseret revisorfirma som en intern revisor. Den interne revisor vælges af generalforsamlingen.

Den interne revisor vælges på ulige år for to år, og der vælges endvidere en revisorsuppleant for et år. Bestyrelsesmedlemmer er ikke valgbare.

Revisorerne skal føre kontrol med foreningens regnskab og inden den årlige generalforsamling revidere dette. Regnskabsåret følger kalenderåret. Revisorerne kan til enhver tid - med mindst otte dages varsel til den økonomiansvarlige - forlange regnskabet forelagt. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling. Den økonomiansvarlige har pligt til på bestyrelsens forlangende, at fremlægge regnskabsoversigt i forbindelse med bestyrelsesmøderne.

§ 9 - Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Den årlige generalforsamling skal afholdes inden udgangen af første kvartal. Generalforsamlingen skal indvarsles mindst fjorten dage før den afholdes, og indvarslingen skal bekendtgøres på foreningens hjemmeside og ved opslag i foreningens lokaler. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden senest en uge før generalforsamlingen afholdes. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer skal udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. I forbindelse med selve generalforsamlingen kan stilles ændringsforslag til de lovligt fremsatte forslag.


Generalforsamlingen skal indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
4. Den økonomiansvarlige forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for to år.
7. Eventuelt.

Adgangs- og taleberettigede til generalforsamlingen er alle restancefri medlemmer der er fyldt 16 år. Stemmeberettigede og valgbare på generalforsamlingen er alle restancefri medlemmer, der er fyldt 18 år.

Restancefri betragtes medlemmer, som ikke har skyldigt kontingent på generalforsamlingsdagen, eller medlemmer, der har indgået en afdragsordning med bestyrelsen. På forlangende skal kvittering for betalt kontingent forevises.

Generalforsamlingens dirigent leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmåden. Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst ti stemmeberettigede medlemmer forlanger dette. Bestyrelsen har altid ret til at forlange skriftlig afstemning. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Til ændring af foreningens vedtægter kræves, at mindst 60 % (tres) af de afgivne stemmer er for det stillede forslag. Alle øvrige spørgsmål der kommer til afstemning afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Generalforsamlingens referent har ansvar for at referatet bliver offentliggjort, på samme måde som indkaldelsen, senest 14 dage efter generalforsamlingsdagen. Efter offentliggørelsen er der en begrundet indsigelsesfrist på endnu 14 dage.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller ved en skriftlig anmodning underskrevet af mindst halvtreds stemmeberettigede medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde en motiveret dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indvarsles med mindst fjorten dages varsel, på samme måde som i forbindelse med ordinær generalforsamling. Afvikling af den ekstraordinære generalforsamling foregår ligesom den ordinære generalforsamling.


§10 - Almindelige bestemmelser
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Mindst 75 % (syvtifem) at foreningens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og der fordres, at mindst fem sjettedel af de afgivne stemmer er for det stillede forslag om foreningens opløsning.

Dersom et tilstrækkeligt antal af de stemmeberettigede medlemmer ikke er til stede, indkaldes der med fjorten dages varsel til en ny generalforsamling, hvor bestemmelse om foreningens opløsning kan vedtages, såfremt mindst fem sjettedel al de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. En eventuel sammenlægning med en eller flere andre foreninger betragtes ikke som opløsning.

Ved foreningens eventuelle opløsning tilfalder formue og aktiver, såfremt sådanne er tilstede, Københavns Boldspil Union (K.B.U.). Dersom K.B.U. er ophørt at eksistere, tilfalder værdierne Dansk Boldspil Union (D.B.U.), og dersom D.B.U. er ophørt at eksistere tilfalder værdierne Danmarks Idræts Forbund.

Foranstående er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 20. februar 1974. Revideret på den ordinære generalforsamling den 22. februar 1984, den 18. februar 1987, den 24. marts 1999 og den 24. februar 2010.

Ændringerne vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 2010 træder i kraft fra vedtagelsen, idet valg af bestyrelsen og konstituering af denne dog af kontinuitetshensyn sker i henhold til de per 24. marts 1999 gældende vedtægter.